آمار عمومی - admin

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
41 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
6 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
6 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 3 posts (50%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 2 posts (33%)
  10 am
 • 1 posts (17%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

ریاضی ششم دبستان
6 posts of the member's 6 posts (100.00%)
6

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

ریاضی ششم دبستان
6 posts of the board's 11 posts (54.55%)
54.55%